Hwb Cana YAMG yn cael el agor fel hwb i gymuned Penywaun

People gathered outside CRT Hwb Cana 28th April 2023

Mae Vikki Howells AS Cwm Cynon wedi agor Hwb Cana YAMG, canolfan benodol ar gyfer cymuned Penywaun.

Bydd Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo (YAMG) yn gweithio gyda phartneriaid i ddarparu mynediad at wasanaethau ariannol, cefnogaeth lles a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau yn Hwb Cana YAMG. Bydd y gefnogaeth a gynigir yn Hwb Cana YAMG yn cael ei siapio gan yr hyn y mae pobl Penywaun yn ddweud sydd ei angen i’w grymuso i fyw bywyd gwell.

Bydd cyfrifiaduron a mynediad Wi-Fi ar gael i wella sgiliau digidol. Yn nes ymlaen yn y flwyddyn, bydd Hwb Cana YAMG yn darparu lleoliad ar gyfer project newydd i gefnogi pobl yn ardal Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg sydd wedi eu heffeithio gan Ganser, a fydd yn cael ei gyflwyno gan Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo mewn partneriaeth gyda Chefnogaeth Canser Macmillan

Am fwy o wybodaeth neu i archebu un o’r gwasanaethau a gynigir yn Hwb Cana YAMG, ffoniwch 01495 367680 neu e-bostio wales@coalfields-regen.org.uk.

Mae Ymddiriedolaeth adfywio’r Meysydd Glo (YAMG) wedi ymroi i ffyniant a chyfleoedd yn hen ardaloedd y meysydd glo ar hyd Cymru. Galluogodd rhaglen trosglwyddo asedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (CBSRhCT) YAMG i gymryd Canolfan CANA.

Ers mis Tachwedd 2021, mae YAMG wedi adnewyddu ac ailwampio Hwb Cana YAMG gyda chyllid o £153,010 o Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru, £124,258 o Gronfa Perchnogaeth Gymunedol llywodraeth y DU, £65,718.50 o Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd  a chyfraniad hael o ddodrefn ac offer TG gan General Dynamics UK.

Gallwch glywed y diweddaraf ar Hwb Cana YAMG ar dudalen Facebook YAMG Cymru  (@CRTWales).

Dwedodd Michelle Rowson-Woods, Pennaeth Gweithrediadau Cymru Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo:

“Mae Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo yn credu mewn diogelu cyfleusterau cymunedol sy’n chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu mynediad at wasanaethau lleol a chefnogi cymunedau’r hen feysydd glo.

“Rydym yn gwybod cymaint y mae Hwb Cana YAMG yn ei olygu i bobl Penywaun, ac rydym yn hynod falch ei weld yn cael ei agor eto.”

Dwedodd Vikki Howells AS Cwm Cynon:

“Mae wedi bod yn bleser agor Hwb Cana YAMG a gweld sut bydd pobl y gymuned leol yn elwa ohono.

“Mae Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi projectau sy’n darparu cyfleoedd i bobl wella eu bywydau o ddydd i ddydd.”

Dwedodd Kate Breeze, Cyfarwyddwr Gweithredol -Cronfa Gymunedol Fferm Wynt  Pen y Cymoedd:

“Roeddem yn ymwybodol o’r cynlluniau ers tro ac yn falch iawn o weld y buddsoddiad yma ym Mhenywaun. Pan sylweddolom fod bwlch yn y cyllid roeddem yn falch o allu gwneud penderfyniad cyflym i gefnogi’r project.

“Mae’r gronfa wedi ymroi i ddatblygu a chadw adeiladau cymunedol a datblygu sgiliau, hyfforddiant ac addysg sy’n berthnasol i gymdeithas sy’n newid.”

Dwedodd y Cynghorydd Bob Harris, Aelod y Cabinet dros Iechyd y Cyhoedd a Chymunedau Cyngor Rhondda Cynon Taf:

“Rydym yn falch o fod wedi chwarae ein rhan wrth greu Hwb Cana YAMG trwy gefnogi trosglwyddo’r adeilad i Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo trwy ein dull Trosglwyddo Asedau Cymunedol RhCT Gyda’i Gilydd yn 2021. Bydd y cyfleusterau cymunedol newydd hwn yn help i gefnogi cymuned Penywaun. Hoffem ddiolch i Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo a phartneriaid eraill am eu hymroddiad i’n cymunedau.

“Bydd Hwb Cana YAMG yn darparu lleoliad penodol i gynnig hyfforddiant a chyfleoedd i’r gymuned a fydd yn ei dro yn cysylltu gyda chyflogwyr lleol a chyfleoedd gwirfoddoli i breswylwyr.

“Mae Cyngor RhCT wedi ymroddi i adfywio ein cymunedau ac ardaloedd yr hen feysydd glo, gan wella sgiliau, sicrhau gwaith a’r broses o gefnogi pobl i wella iechyd a lles ac i ffynnu.

“Roed hon yn bartneriaeth unigryw a llwyddiannus, y gobeithiwn fydd yn datblygu yn enghraifft i brojectau tebyg eraill.”

Dweodd Lynne Austin, Cyfarwyddwr Cyfleusterau Rhyngwladol & Gweithrediadau yn y DU, General Dynamics United Kingdom Limited:

“Mae General Dynamics UK wedi ymroddi i roi yn ôl i gymunedau yr ydym yn byw a gweithio ynddynt.

“Rydym yn falch o chwarae rhan fechan wrth helpu Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo wrth iddynt ail agor Hwb Cana YAMG yn swyddogol i ddarparu cefnogaeth hanfodol bwysig i gymuned Penywaun.”

Dwedodd Beth Winter AS, Aelod Seneddol Cwm Cynon a chyn gweithiwr yng Nghanolfan CANA:

“Roeddwn i’n caru gweithio fel gweithiwr cymunedol yng nghanolfan CANA, ac mae ailagor yr adeilad wedi fy atgoffa o lawr o atgofion ffantastig o fy amser ym Mhenywaun.

“ Mae Penywaun yn gymuned groesawgar a chynnes gyda llawer i’w gynnig a chymaint o botensial.

“Mae e’r lleoliad perffaith ar gyfer Hwb yr Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo, ac rwy’n edrych ymlaen at weld y gwahaniaeth y bydd Hwb Cana YAMG yn ei wneud yn y blynyddoedd sydd i ddod.”

Share this article: