Asset Development

Scroll down for English

Mae lleoedd i gwrdd, cysylltedd – yn gorfforol ac yn ddigidol – a chymuned weithgar, ymgysylltiol yn hanfodol i sicrhau gwell canlyniadau cymdeithasol ac economaidd i bobl sy’n byw mewn cymdogaethau difreintiedig.” 2019 Yr Ymddiriedolaeth Leol a Oxford Consultants for Social Inclusion (OCSI) wedi’u gadael ar ôl? Deall cymunedau ar yr ymylon.

Mae datblygu asedau yn flaenoriaeth fawr i Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo (CRT) mae ein gwaith yn cynnwys:

• Datblygu asedau cymunedol
• Adfywio seiliedig ar leoliad
• Datblygu diwydiannol

Datblygu Asedau Cymunedol
Mae CRT yn cydnabod y brys o ddiogelu asedau cymunedol ac eiriolwyr dros fuddsoddiad tymor hir wedi’i dargedu mewn ardaloedd difreintiedig economaidd-gymdeithasol yng Nghymru.
Mae CRT yn darparu ac yn cydlynu cymorth cyn ac ar ôl trosglwyddo yn uniongyrchol ochr yn ochr ag asiantaethau cymorth trydydd sector eraill, awdurdodau statudol a chyrff cyllido a buddsoddi. Mae’r dull cydgysylltiedig hwn yn gwneud y mwyaf o adnoddau ac yn sicrhau bod gan sefydliadau cymunedol y cymorth cywir ar yr adeg gywir.

Adfywio Seiliedig ar Le
Mae CRT yn mabwysiadu dull seiliedig ar le sy’n deall y materion, y rhyng-gysylltiadau a’r perthnasoedd yn ein cymunedau maes glo. Mae gennym brofiad o weithio gyda chymunedau a rhanddeiliaid eraill i gydlynu gweithredu a buddsoddi i wella ansawdd bywyd a gwytnwch y meysydd yr ydym yn gweithio ynddynt.

Datblygu Diwydiannol
Mae model buddsoddi eiddo CRT unigryw. Trwy ein cangen fasnachu, CRT Property Investment Ltd., byddwn yn buddsoddi mewn, ac yn adeiladu unedau diwydiannol mewn hen feysydd glo, gan greu mwy o swyddi, yn agosach at gartref mewn ardaloedd sy’n aml yn cael eu hanwybyddu gan ddatblygwyr. Byddwn yn ariannu buddsoddiad cyfatebol i adeiladu’r unedau hyn ac yn gyfnewid am unrhyw incwm a gynhyrchir yn cael ei ailfuddsoddi yn ein cymunedau maes glo gan sicrhau creu swyddi a chadw cyfoeth yn rhai o’r cymunedau difreintiedig mwyaf economaidd-gymdeithasol yn y DU.

Am ragor o wybodaeth ac enghreifftiau o’r math o gefnogaeth a ddarparwyd, lawrlwythwch ein llyfryn ‘Adeiladu Ffyniant a Cyfle i Gymru’

Senedd Brochure Welsh

_______________________________________________________________________

“Places to meet, connectivity – both physical and digital – and an active, engaged community are vital to secure better social and economic outcomes for people living in deprived neighbourhoods.
2019 Local Trust and Oxford Consultants for Social Inclusion (OCSI) Left behind? Understanding communities on the edge.

Asset development is a major priority for the Coalfields Regeneration Trust (CRT) our work includes:

• Community asset development
• Placed based regeneration
• Industrial development

Community Asset Development
CRT recognises the urgency of safeguarding community assets and advocates for targeted long term investment into socio-economic disadvantaged areas of Wales.

CRT directly delivers and co-ordinates both pre and post transfer support alongside other third sector support agencies, statutory authorities and funding and investment bodies. This co-ordinated approach maximises resources and ensures community organisations have the right support at the right time.

Place Based Regeneration
CRT adopt a place based approach understanding the issues, interconnections and relationships within our coalfield communities. We have experience of working with communities and other stakeholders to coordinate action and investment to improve the quality of life and resilience of the areas within which we work.

Industrial Development
CRT’s property investment model is unique. Via our trading arm, CRT Property Investment Ltd., we will invest in, and build industrial units in former coalfield areas, creating more jobs, closer to home in areas often overlooked by developers. We will match fund investment to build these units and in return any income generated will be reinvested back into our coalfield communities ensuring both job creation and wealth retention in some of the most socio-economic deprived communities in the UK.

For further information and examples of the type of support provided please download our brochure ‘Building Prosperity & Opportunity for Wales’

Senedd Brochure 2023

Share this article: